• 3Democracy

  Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της
  Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε περιβάλλον
  Εικονικής Πραγματικότητας

 • Local Agenda 21

  Εικονικές αίθουσες συνδιάσκεψης
  για τη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων
  πάνω σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη

 • Virtual Living Labs

  Δικτύωση για την αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών

 • Virtual e-shops

  Τρισδιάστατη έκθεση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

Ταυτότητα Έργου


3Democracy
Κωδικός Έργου 40SMEs2010
Τίτλος του Έργου Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (3Democracy)
Χρονική Διάρκεια σε Μήνες 30
Ημερομηνία Έναρξης 28/12/2012
Ημερομηνία Λήξης 28/6/2015

Tο έργο 3Democracy στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμμετοχικής δημοκρατίας που θα αξιοποιεί την πρωτοβουλία ανεξάρτητων και ενημερωμένων πολιτών προς όφελος της περιοχής που κατοικούν. Το σύστημα, θα βασιστεί στα μοντέλα της Τοπικής Διάταξης 21 (Local Agenda 21) και των Living Labs και θα προκαλεί την ενασχόληση των πολιτών με τα πιεστικά προβλήματα του κοινωνίας μέσα από καινοτόμα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας. Το μοντέλο της Τοπικής Διάταξης 21 περιλαμβάνει προτάσεις για θέματα που άπτονται της Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα Living Labs αποτελούν ανοικτά περιβάλλοντα συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων τα οποία παρέχουν τις δυνατότητες για έρευνα, γνώση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Αποτελούν πλατφόρμες ανάπτυξης και δοκιμής νέων τεχνολογιών αιχμής με κέντρο τον ίδιο τον χρήστη και τις ανάγκες του σε πραγματικό περιβάλλον.

Στόχος του έργου είναι να μετατρέψει τα παραπάνω μοντέλα σε ολοκληρωμένα καινοτόμα 3D περιβάλλοντα που θα εξομοιώνουν ρεαλιστικούς χώρους, συμπεριφορές και διαδικασίες ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις για μια σταδιακή αλλά σταθερή ενσωμάτωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων στη χάραξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προϊόντων σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων που θα ολοκληρώνονται σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον με αίθουσες διαβούλευσης, ειδικά περίπτερα που θα ενημερώνουν για τα αποτελέσματα και τις προτάσεις των ομάδων διαβούλευσης, ειδικές αίθουσες για την αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών (living labs), καθώς και περίπτερα προς ενοικίαση για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβληθούν και να πουλήσουν τα σχετικά προϊόντα τους.

Οι χρήστες, με την μορφή Avatars θα μπορούν να συμμετέχουν στις ομάδες και τις δράσεις που θα συμβαίνουν στον τρισδιάστατο κόσμο ή απλώς να βλέπουν τα αποτελέσματα των ομάδων διαβούλευσης, να αγοράζουν προϊόντα από τα προβαλλόμενα καταστήματα και να συνομιλούν με άλλους επισκέπτες.

Το ολοκληρωμένο σύστημα απευθύνεται σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ηλεκτρονικής δημοκρατίας και αειφόρου ανάπτυξης (ΜΚΟ, δημόσιοι οργανισμοί, δήμοι, αναπτυξιακές εταιρείες, κλπ).

Demo

Κατεβάστε μια δοκιμαστική έκδοση των αποτελεσμάτων του έργου (απαιτείται κωδικός - παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας)

Αφίσα

Δείτε την αφίσα του έργου.

Φυλλάδιο

Ξεφυλλίστε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου.

για την Ολοκλήρωση του έργου!

Ενότητες Εργασίας

Διαχείριση του έργου - Ποιοτικός Έλεγχος

Η ενότητα εργασίας έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι το έργο θα πετύχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα σύμφωνα με τους αντικειμενικούς σκοπούς και τα παραδοτέα θα ολοκληρωθούν στο προδιαγραφόμενο χρόνο με την απαιτούμενη ποιότητα. Περιλαμβάνει τις εργασίες εκείνες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος με διαδικασίες που ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO/IEC 9126.

Μήνας Έναρξης 1

28/12/2012

Μήνας Λήξης 30

28/6/2015

Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ΒΕ

Συντονιστής της ΕΕ SilkTech

Φορείς Εκτέλεσης

Παραδοτέα

Ανάλυση Απαιτήσεων

Ο βασικός στόχος της ΕΕ 2 είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και οι λειτουργικές ανάγκες του ηλεκτρονικών συστημάτων συμμετοχικής δημοκρατίας (agenda 21 και virtual living lab) καθώς και των εικονικών εκθετηρίων και καταστημάτων σε επεξεργάσιμη μορφή, η αξιολόγηση τους και η δημιουργία ενός συνόλου λεπτομερών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών πάνω στις οποίες θα βασιστεί η έρευνα, η σχεδίαση και τελικά η ανάπτυξη των προϊόντων του έργου.

Μήνας Έναρξης 1

28/12/2012

Μήνας Λήξης 12

28/12/2013

Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ΒΕ

Συντονιστής της ΕΕ OPTIMUM

Φορείς Εκτέλεσης

Παραδοτέα

Ανάπτυξη Οντολογίας και λογισμικού διαχείρισής της

Ο στόχος της φάσης αυτής είναι η ανάπτυξη του οντολογικού μοντέλου το οποίο θα προσφέρει πρόσθετη αξία στο έργο μέσω της δυνατότητας διασύνδεσης θεμάτων ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στα κοινά και αειφόρου ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών με ευφυή τρόπο. Για να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, ιδιαίτερα στο περιβάλλον του Διαδικτύου, πρόκειται να αξιοποιηθούν πρωτότυπες τεχνολογίες ερευνητικής αιχμής, όπως αυτές του Σημαντικού Ιστού (Semantic Web) οι οποίες θα τεθούν στην υπηρεσία των τελικών χρηστών με ωφέλιμο και ελκυστικό τρόπο. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την μελέτη, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του οντολογικού μοντέλου και του αντίστοιχου συστήματος διαχείρισή της που θα την καταστήσει αξιοποιήσιμη από τα υπόλοιπα προϊόντα του έργου.

Μήνας Έναρξης 6

28/5/2013

Μήνας Λήξης 18

28/6/2014

Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ΒΕ

Συντονιστής της ΕΕ SilkTech

Φορείς Εκτέλεσης

Παραδοτέα

Σχεδιασμός υπηρεσιών συμμετοχικής δημοκρατίας

Η Ενότητα εργασίας 4 στοχεύει στην έρευνα για τον σχεδιασμό των μοντέλων συμμετοχικής δημοκρατίας με βάση το Πρόγραμμα Τοπικής Διάταξης 21 (Local Agenda 21) και τα Living Labs.

Μήνας Έναρξης 8

28/7/2013

Μήνας Λήξης 26

28/2/2015

Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ΒΕ

Συντονιστής της ΕΕ Τεχνική Πληροφορική

Φορείς Εκτέλεσης

Παραδοτέα

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης της Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας

Σκοπός της ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη του τρισδιάστατου περιβάλλοντος, η ενσωμάτωση σε αυτό των υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν για κάθε υπηρεσία που σχεδιάστηκε στην ΕΕ 4.

Μήνας Έναρξης 12

28/11/2013

Μήνας Λήξης 28

28/4/2015

Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ΒΕ

Συντονιστής της ΕΕ OPTIMUM

Φορείς Εκτέλεσης

Παραδοτέα

Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση της αγοράς.

Στα πλαίσια αυτού του πακέτου εργασίας πρόκειται να γίνει πιλοτική λειτουργία του συστήματος κατά την οποία θα επιβεβαιωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση όλων των υπηρεσιών, θα εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και θα γίνει μια εκτίμηση των οικονομικών ή/και κοινωνικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων του έργου.

Μήνας Έναρξης 26

28/2/2015

Μήνας Λήξης 30

28/6/2015

Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ΠΕ

Συντονιστής της ΕΕ Τεχνική Πληροφορική

Φορείς Εκτέλεσης

Παραδοτέα

Διάχυση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Κύριος στόχος της παρούσας ενότητας εργασίας είναι η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους. Επιπλέον, η Κοινοπραξία θα μελετήσει τους τρόπους και τα μέσα που θα απαιτηθούν προκειμένου να προχωρήσει στην μελλοντική εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με την ανάπτυξη και ενημέρωση Σχεδίων Διάχυσης, την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου, την εξασφάλιση της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του, την διασφάλιση της διαδικασίας αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της αγοράς και του τρόπου διείσδυσης, και τον σχεδιασμό της στρατηγικής εμπορικής αξιοποίησης.

Μήνας Έναρξης 5

28/4/2013

Μήνας Λήξης 30

28/6/2015

Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ΒΕ

Συντονιστής της ΕΕ SilkTech

Φορείς Εκτέλεσης

Παραδοτέα

Παραδοτέα

Screenshots από την εφαρμογή

Για την πρόσβαση στα παραδοτέα απαιτείται κωδικός - παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανάλυση Απαιτήσεων

Σχέδια Διασφάλισης Ποιότητας του προϊόντος τον 4ο μήνα

Δήλωση ποιότητας Λογισμικού (τέλος του έργου)

Ανάλυση Απαιτήσεων

Ανάλυση Απαιτήσεων

Συγκέντρωση Υλικού

Ανάπτυξη Οντολογίας και λογισμικού διαχείρισής της

Μελέτη Οντολογικών Μοντέλων και Προτύπων για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία

Οντολογικό Σχήμα Πληροφοριών με Ενδεικτικά Λογικά Αξιώματα σε μορφή OWL.

Ενδεικτικό Μοντέλο Θησαυρού Όρων σε μορφή SKOS

Μέθοδος διαχείρισης και εξαγωγής συμπερασμών από την οντολογική πληροφορία.

Web service προσπέλασης της οντολογίας

Σχεδιασμός υπηρεσιών συμμετοχικής δημοκρατίας

Σχεδιασμός συστήματος εφαρμογής του μοντέλου της Agenda21

Σχεδιασμός συστήματος δικτύωσης για την αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών (Virtual Living Lab)

Σχεδιασμός συστήματος εικονικών ηλεκτρονικών καταστημάτων και Gap Analysis Tool

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης της Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας

Σύστημα εφαρμογής του μοντέλου της Agenda21

Σύστημα δικτύωσης για την αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών (Virtual Living Lab).

Εικονικά ηλεκτρονικά καταστήματα και Gap Analysis Tools

Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας

Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση της αγοράς

Αποτελέσματα Πειραματικών Δοκιμών

Εκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Διάχυση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Πλάνο εκμετάλλευσης

Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας

Έντυπο Διαφημιστικό Υλικό

Ημερίδα Δημοσιότητας

Σχέδιο και επιπτώσεις (impact) διάχυσης αποτελεσμάτων έργου

Εταίροι


 • SilkTech Α.Ε.

  Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

  SilkTech logo

  Παρθενάκου 26-34, Πάτρα, 26223

  2610 226 991 info@silktech.gr

  http://www.silktech.gr

  Η SilkTech Α.Ε. είναι μια εταιρεία ειδικών στο χώρο της πληροφορικής, με γνώσεις Πανεπιστημιακού επιπέδου και τεκμηριωμένη εμπειρία από το 1994. Η επίσημη σύσταση της εταιρείας έγινε το 2002 με το διακριτικό τίτλο SilkTech O.Ε. και ακολούθησε η μετατροπή της σε SilkTech Α.Ε. το 2008.

  Στόχος μας είναι σε ό,τι κάνουμε να συνδυάζεται το αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα με την απλότητα στη χρήση. Οι δουλειές μας συνοδεύονται πάντα από προσωπικό ενδιαφέρον και δεν προσφέρουμε κοινές λύσεις αλλά εξειδικεύουμε το τελικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.

  Αποτελούμε μια ομάδα εξειδικευμένων ατόμων, ενώ οι γνώσεις μας καλύπτουν ευρύ φάσμα του χώρου τις πληροφορικής. Είμαστε απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών συναφών με το επάγγελμα της πληροφορικής και διαθέτουμε εις βάθος γνώση του αντικειμένου.

  Η SilkTech Α.Ε. εδρεύει στην Πάτρα (οδός Παρθενάκου 26-34), σε νεόκτιστα γραφεία, δομημένα ειδικά για να καλύψουν όλες τις ανάγκες της. Ταυτόχρονα η εταιρεία έχει συνεργάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της.


 • Λεσβιακή Μηχανοργάνωση

  Β.Καλογρίδη-Γ.Κομνηνός Ο.Ε.

  Λεσβιακή Μηχανοργάνωση logo

  Ελ. Βενιζέλου 21, Μυτιλήνη, 81100

  22510 22806 info@lesviaki.com

  http://www.lesviaki.com

  Η ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ B.Καλογρίδη-Γ.Κομνηνός ΟΕ ξεκίνησε τις δραστηριότητες στη Μυτιλήνη το 1986 με αποκλειστικό αντικείμενο την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας είναι στη Μυτιλήνη.

  Οι ιδρυτές της είναι άνθρωποι που συνδυάζουν πλούσια και επιτυχή καριέρα στον χώρο των επιχειρήσεων και συσσωρευμένη επιστημονική γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία στη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και Οργανισμών.

  Χαρακτηριστικά της είναι το μεγάλο ενδιαφέρον για το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της, το ευέλικτο management, η άριστη οργάνωση και το ικανό και δραστήριο ανθρώπινο δυναμικό της.

  Πολύ γρήγορα έγινε γνωστή για την άριστη ποιότητα των λύσεων που προσφέρει, για τη συνέπεια όπως και τη σοβαρότητα προς τον τελικό χρήστη. Αυτός είναι ο λόγος που καθιερώθηκε σαν η πρώτη εταιρεία πληροφορικής στην Λέσβο, με πάνω από 200 εγκαταστάσεις συστημάτων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

  Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την εταιρεία από άλλες ανταγωνίστριες, είναι ότι δεν προωθεί μόνον προϊόντα αλλά διαθέτει λύσεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες.


 • OPTIMUM INFORMATICS

  Α. Μπαμπαθανάσης & ΣΙΑ Ο.Ε.

  OPTIMUM logo

  Παπαδήμα 10, Κομοτηνή, 69100

  25310 81200 info@optimum.net.gr

  http://www.optimum.net.gr

  Η εταιρεία Optimum Πληροφορική δραστηριοποιείται από το 1998 στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στον χώρο της μελέτης, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (software) και ευρύτερα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

  Επίσης έχει αναπτύξει τμήμα κατασκευής και εμπορίας Η/Υ και περιφερειακών καθώς και τμήμα υπηρεσιών υποστήριξης, εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων.

  Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και των συνεργατών μας


 • Τεχνική Πληροφορική

  ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

  Τεχνική Πληροφορική logo

  Σπ. Λουκάτου 2, Αργοστόλι Κεφαλλονιά, 28100

  26710 24261 calls@infotech.gr

  http://www.infotech.gr

  Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ιδρύθηκε το 1989 και είναι η πρώτη εταιρεία στη Κεφαλονιά που δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της πληροφορικής, με βασικό αντικείμενο εργασιών την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων. Αναπτύσσει λογισμικό και εξειδικεύεται στην υποστήριξη δικτύων και συστημάτων πληροφορικής. Εμπορεύεται Η/Υ και προγράμματα, και παρέχει εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξη. Διαθέτει τμήμα ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρμογών web. Έχει συνεργασία με την Altec Network για μεταπώληση παροχών Internet και άλλων δικτυακών υπηρεσιών. Υποστηρίζει Δήμους, φορείς και εμπορικές επιχειρήσεις και συντηρεί και ενημερώνει βάσεις δεδομένων. Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» έχει δημιουργήσει πάνω από 40 δικτυακές παρουσιάσεις (web site) για τοπικές επιχειρήσεις, φορείς, Δήμους κλπ τις οποίες και υποστηρίζει.


 • Πανεπιστήμιο Πατρών

  Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων

  Πανεπιστήμιο Πατρών logo

  Κτήριο Β Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, Αχαΐα, 26504

  2610 996900 dtsolis@upatras.gr

  http://www.hpclab.ceid.upatras.gr

  Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις επέλεξαν να συνεργαστούν με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (HPCLab-ΠΠ), το οποίο συστάθηκε το 1990 ως Ερευνητικό Εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με διευθυντή τον καθηγητή Θεόδωρο Σ. Παπαθεοδώρου. Το προσωπικό του HPCLab-ΠΠ αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές (μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες κλπ) και λοιπό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

  Τα στελέχη του HPCLab-ΠΠ απαρτίζουν μια ομάδα με υψηλή εξειδίκευση και εκτεταμένη εμπειρία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της επιστήμης, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη όλων των αναγκών στην πολύπλευρη έρευνα που διενεργείται. Ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του του HPCLab-ΠΠ από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις έπαιξε το ότι ο διευθυντής του HPCLab-ΠΠ και υπεύθυνος έργου καθηγητής Θεόδωρος Σ. Παπαθεοδώρου καθώς και η ερευνητική ομάδα του HPCLab-ΠΠ έχουν μακρόχρονη πείρα στην ανάπτυξη οντολογιών και γενικότερα εφαρμογών που διαχειρίζονται περιεχόμενο, το οποίο μέσα από μεθόδους κατάλληλης μοντελοποίησης και με τη χρήση των αντίστοιχων σετ μεταδεδομένων, θησαυρών όρων κλπ., προσδίδει προστιθέμενη αξία και αυξημένη διαλειτουργικότητα στην κάθε εφαρμογή με την οποία ολοκληρώνεται

Επικοινωνία

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε!

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο, τα αποτελέσματά του αλλά και τους συμμετέχοντες φορείς επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. Συντονιστή Εταίρου: 2610 226 991

Διεύθυνστη αλληλογραφίας:
SilkTech Α.Ε.
Παρθενάκου 26-34, Πάτρα, 26223

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γ.Γ.Ε.Τ. - ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ


(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)